Vildhussens idé/ Idea / Die Idee des Vildhussen

Vildhussen hade upptäckt att från höjden bakom sandåsen rann den lilla Boängsbäcken ned mot sjön. Han tänkte utnyttja bäckens vatten till att spola bort material för att på så sätt skapa en fåra genom åsen. 

När han hade fått bäcken att skära genom åsen så avsåg Huss att under kontrollerade former göra en passage för en del av Ragundasjöns vatten, lagom stor för att flotta timret igenom.

Med trärännor uppbyggda på bockar kunde han göra ledningar från bäcken ner till åsen. Där byggdes dammar med dammluckor. 

Tanken var att när dammarna var vattenfyllda skulle luckorna öppnas och med kraften från det utströmmande vattnet skulle slam och grus spolas bort.

Storbritanniens flagga.

Vildhussen Idea

Vildhussen had discovered that a little stream, Boängsbäcken, ran down towards the lake from a hill behind the ridge of sand. His plan was to use the water from the stream to wash away material and create a cleft through the ridge. Huss’s idea was that when he had got the stream to cut through the ridge, he would make a channel for some of the water from Ragundasjön to pass through and which would be the right size for log-driving. He would build wooden conduits, supported on trestles, from the stream down to the ridge. Dams were to be built there, with sluice gates.

The idea was that when the dams were full, the gates would be opened and the force of the flowing water would wash away the mud and gravel.

Tysklands flagga.

Die Idee des Vildhussen

Vildhussen hatte entdeckt, dass ein kleiner Strom, der Boängsbäcken, auf einem Hügel hinter dem Sandgrat zum See hinunter verlief. Sein Plan war, das Wasser dieses Stroms dazu zu benutzen, Erdgut wegzuspülen und in dem Sandgrat eine Kluft zu bilden. Huss’ Idee war, dass er, wenn er den Strom dazu gebracht hätte, sich einen Weg durch den Grat zu schneiden, er für genügend Wasser aus dem Ragundasee einen Kanal anlegen würde, durch den man dann hindurch fahren könnte und der breit genug zum Holzflößen wäre. Er würde von Gerüsten gestützte hölzerne Leitungen bauen, die von dem Strom hinunter zum Grat reichten. Dämme würden dort gebaut werden, sowie Schleusenstore.

Die Idee war, dass, wenn die Dämme voll wären, diese Tore geöffnet würden und die Kraft des fließenden Wassers Schlamm und Kies wegspülen würden.

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Illustrationer Bo Persson 2006.

Senast uppdaterad 9 januari 2024