Försommaren /Early Summer/Frühsommer 1795

Fram till försommaren 1795 hade man hunnit så långt med bygget att vattnet började rinna så smått över Lokängarna. 

På grund av fortsatta sabotage på vattenrännorna kunde arbetet ändå inte slutföras detta år. Detta var olyckligt eftersom vattnet var lågt i Ragundasjön och vårfloden var nästan obefintlig. Det hade varit ett utmärkt tillfälle att släppa på vattnet i långsam fart...

Storbritanniens flagga.

Early Summer, 1795

By the early summer of 1795 work had progressed so far that water was beginning to flow over Lökängarna. Due to continuing sabotage to the conduits, work couldn’t be completed that year. This was unfortunate because the water level of Ragundasjön was low and the spring floods were practically non-existent; it would have been an excellent opportunity to release the water gradually…

Tysklands flagga.

Frühsommer 1795

Zum Frühsommer 1795 waren die Arbeiten so weit vorangeschritten, dass Wasser begonnen hatte, über Lökängarna zu fließen. Aufgrund fortgesetzter Sabotage an den Leitungen konnte die Arbeit in jenem Jahr nicht fertiggestellt werden. Das war bedauerlich, da der Wasserstand des Ragundasee niedrig und die Frühjahrsüberschwemmungen praktisch nicht vorhanden waren; dies wäre eine hervorragende Gelegenheit gewesen, das Wasser nach und nach freizulassen…

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Illustrationer Bo Persson 2006.

Senast uppdaterad 9 januari 2024